ik wil een testament maken

IK WIL EEN TESTAMENT MAKEN

“Het kwam er maar niet van.” We horen zo vaak de mensen zeggen dat ze van plan waren om wat te regelen, maar dat het er telkens maar niet van kwam om de stap te nemen. Maar als het dan eenmaal op papier staat blijkt dat dit toch veel rust geeft. Sommige zaken zijn gewoon te belangrijk om niet te regelen.

In het testament staat vastgelegd wat er na overlijden moet gebeuren met het nalatenschap. Er staan bepalingen in over wie moet erven of wie juist niet en onder welke voorwaarden. En wie mag bijvoorbeeld de nalatenschap moet afwikkelen? De persoon die deze bevoegdheid krijgt noemen we de executeur.

Het opstellen van een testament gebeurt in een akte die door de notaris wordt opgesteld. U dient in persoon het testament in aanwezigheid van de notaris te ondertekenen. Allen voor wat betreft de verdeling van roerende zaken, kunt u zelf een handgeschreven codicil maken. Via ons kantoor kunt u informatie opvragen over de exacte vereisten waaraan een codicil dient te voldoen.

Samenwoners

Woont u samen dan bent u niet automatisch elkaar erfgenaam. Hoe lang men ook samenwoont, als u uw partner tot erfgenaam wil aanwijzen, dan kan dat alleen door een testament te maken.

Gehuwden of geregistreerde partners

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u alles wilt nalaten aan uw partner en/of kinderen, dan zijn bepaalde zaken reeds in de wet geregeld. De wettelijke basisregeling is echter niet voor ieder situatie de meest gunstige regeling. Zo komt het geregeld voor dat in geval van de wettelijke langstlevende regeling, er na het overlijden van de eerste van de partners, al direct erfbelasting betaald moet worden. Of dit in uw geval ook aan de orde is, wordt in het eerst half uur bespreking, door de notaris voor u berekend. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Ook kunnen wij u direct adviseren, hoe u kunt voorkomen dat er meteen erfbelasting betaald moet worden.

Een aantal voorbeelden van veel voorkomende bepalingen in een testament:

– Eigen kinderen erven

Dit noemen we een uitsluitingsclausule of een privéclausule. Het is een beschermingsclausule die men veelvuldig opneemt om de betreffende erfgenaam te beschermen indien de relatie van de ervende persoon zou worden ontbonden. Is er een uitsluitingsclausule opgenomen in het testament dan kan een ex-partner van de betreffende erfgenaam, geen aanspraak maken op het door deze ontvangen erfdeel. Zelfs indien de erfenaam in gemeenschap van goederen was getrouwd, blijft het erfdeel dan privévermogen van degene die de erfenis heeft ontvangen. Deze kan clausule kan ook als bescherming tegen schuldeisers van een partner dienen. We vertellen u er in een bespreking op ons kantoor graag meer over.

– Opeisbaarheid erfdeel

In een testament worden de momenten dat een kind het erfdeel mag opeisen vaak uigebreid omschreven. Bij overlijden van de langstlevende krijgen de kinderen de beschikking over het erfdeel, maar er kan bijvoorbeeld ook worden opgenomen dat het erfdeel opeisbaar wordt wanneer de met een nieuwe partner zou hertrouwen in gemeenschap van goederen of als de langstlevende wordt opgenomen in een verpleeginrichting. Ook dit zijn zaken die in een bespreking op ons kantoor aan de orde komen.

– Voogdij

U kunt in een testament bepalen wie de zorg draagt voor u kinderen, indien u er zelf niet meer bent tot de kinderen meerderjarig (18 jaar) zijn. Vaak wordt er naast de persoon die als eerste is aangewezen, nog een tweede reserve voogd in het testament benoemd.

– Bewind

U kunt in uw testament een bewindvoeder aanwijzen. Indien er geen bewindvoerder is aangewezen, dan krijgt een kind op de 18 jarige leeftijd, zelf de beschikking over het erfdeel. Veelal wordt in het testament door de ouders bepaald dat zij, bijvoorbeeld tot de 24 jarige leeftijd, de toestemming nodig hebben van de bewindvoeder, indien zij de erfenisgelden willen besteden.

– Executeur

De executeur is degene die bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. U kunt aan de executeur verschillen bevoegdheden toekennen. U bepaald of de executeur alleen het beheer heeft of dat deze ook alleen over de goederen van de nalatenschap mag beschikken (= verkopen). Ook voor wat betreft de aanwijzing van de executeur, zien we vaak dat er een reserve executeur in het testament wordt benoemd.

– Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot

Indien men een ontbonden relatie heeft/men gescheiden is, wordt vaak in het testament bepaald dat de ex-partner niet het vruchtgenot heeft van het erfdeel dat een kind van de andere ouder zal/heeft ontvangen. Ook wordt via een speciale clausule geregeld dat het nooit zo kan zijn dat via uw kind, er toch nog vermogen van u, bij uw ex-partner terecht zou kunnen komen. Wij geven u hierover graag nadere uitleg.

 

Hierna volgen een aantal voorbeelden van situaties waarin het verstandig is om een testament op te maken:

• Als u of uw partner uit het buitenland komt.

• Als u bezittingen in het buitenland heeft.

• Als (één van) u een eigen bedrijf heeft.

• Als uw relatie ontbonden is/ u gescheiden bent.

• Als u kinderen uit een eerdere relatie hebt of als er binnen de familie problemen zijn.

 

Regel uw zaken tijdig en zoals u dat wenst!

In uw testament bepaalt u zelf wie erfgenaam is en wie niet. U mag iedereen aanwijzen, dus ook een goede vriend, een vereniging of een goed doel. Ook kunt u in uw testament wettelijke erfgenamen onterven. Dit kunnen zelfs uw partner en (klein)kinderen zijn. In een uitsluitingsclausule kunt u laten opnemen dat uw erfgenamen de erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners. U kunt in uw testament ook een vruchtgebruik instellen. U geeft dan bijvoorbeeld uw partner het recht om gebruik te maken van uw woning of een bankrekening.

Wij geven u advies bij het maken van de juiste keuze. Heeft u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. Mocht u zich later bedenken, dan kunt u, zolang u wilsbekwaam bent, uw testament altijd aanpassen.

Klik hier Contact voor het maken van een afspraak voor een (gratis) vrijblijvende bespreking, of voor meer informatie.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 oktober 2017