Privacybeleid

Privacyverklaring Mantel & Voors Notarissen

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Mantel & Voors Notarissen
Adres: Dokter d’Arnaudstraat 29 / Dokter de Vriesstraat 33
Postcode / Plaats: 1619 CW Andijk / 1654 JT Benningbroek
Contactpersoon: mevrouw mr. R.M. Mantel – Kooistra voor beide vestigingen
e-mailadres: infoandijk@mantelvoors.nl / infobenningbroek@mantelvoors.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt het volgende, met tussen haakjes de grondslag voor de verwerkingen:

 • De verwerking van NAW-gegevens en bankrekeningnummer heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgrond:
  • Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen en overmaking gelden (Wettelijke verplichting)
 • De verwerking van e-mailadres en telefoonnummers heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Het informeren omtrent akten en communicatie met betrekking tot de akten, afspraken en overige akte gerelateerde zaken (Uitvoeren van een overeenkomst/wettelijke verplichting m.b.t. informeren en beheren)
 • De verwerking van namen en e-mailadressen voor de nieuwsbrief heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgrond:
  • Marketing (Toestemming)
  • Acquisitie (Toestemming)
 • De verwerking van het legitimatiebewijs voor het legaliseren heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgrond:
  • Controle identiteit persoon (wettelijke verplichting)
  • Bevestigen echtheid handtekening op verzoek (Uitvoeren van een overeenkomst)

 Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel en Basisregistratie Personen (BRP)
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Financieel adviseur in verband met een hypotheekopdracht;
 • Banken en andere geldverstrekkers in verband met een hypotheekopdracht
 • Accountants en fiscalisten met betrekking tot zakelijke dienstverlening
 • Schenker
 • Testateur of testatrice

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is, als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of met toestemming van u.
Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Ketenpartners, waaronder makelaars, hypotheekadviseurs, fiscalisten, accountants en andere adviseurs (alleen met uw toestemming).
 • KNB, belastingdienst en registerhouders, waaronder onder meer worden begrepen huwelijksgoederenregister, Kamer van Koophandel, Kadaster, Centraal testamentenregister (vanwege wettelijke verplichtingen) en Centraal Levenstestamentenregister (alleen met uw toestemming).

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Beveiliging

Mantel & Voors notarissen gaat veilig, vertrouwelijk en zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens volgens de eisen van de geldende privacywetgeving. Wij treffen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. Er wordt door ons kantoor een passend beveiligingsniveau gehanteerd. Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet veilig zijn, neem dan contact met ons op.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan u te informeren over welk doel, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk in een reeds getekende akte en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

 Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via infoandijk@mantelvoors.nl of infobenningbroek@mantelvoors.nl, ter attentie van mw mr. R.M. Mantel-Kooistra. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.