Disclaimer

Deze mededeling is ten behoeve van de gebruikers/bezoekers van onze website www.mantelvoors.nl en de M&V Courant, inzake het gebruik en de toepassing van de inhoud daarvan.

Doel van de website

Het doel van de website en de M&V Courant is om de bezoeker een beeld te geven van Mantel&Voors Notarissen en Mediators. We geven de bezoeker informatie over onze diensten als notaris en mediator. Daarnaast wordt kennis gegeven van de door ons kantoor georganiseerde lezingen, seminars, de gratis inloopdagen en inloopavonden en andere activiteiten.

De website www.mantelvoors.nl en de M&V Courant hebben uitsluitend een informatief karakter. Noch de website noch de M&V Courant vormen een aanbod van Mantel&Voors Notarissen en Mediators tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van de website en/of de M&V Courant.

Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website danwel de M&V Courant een opdracht aan Mantel&Voors Notarissen en Mediators tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van de website www.mantelvoors.nl of de ontvanger van de M&V Courant.

De inhoud van deze website en de M&V Courant alsmede de informatie die door middel hiervan kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website danwel de ontvanger van de M&V Courant.

Gebruik en rechten op (onderdelen) website www.mantelvoors.nl

Het is de bezoeker van deze website en de ontvanger van de M&V Courant niet toegestaan de naam en/of het logo van Mantel&Voors Notarissen en Mediators, of aan ons kantoor aanverwante logo’s en beeldkenmerken, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken op een andere wijze dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website danwel de M&V Courant.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) de website www.mantelvoors.nl – waaronder begrepen de tekst, de columns en andere informatieve stukken, de opmaak, het beeldmateriaal zoals foto’s en dergelijke  en alle publicaties waarvan door middel van onze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, de M&V Courant en andere nieuwsitems en dergelijke – berusten uitsluitend bij Mantel&Voors Notarissen en Mediators, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is de bezoeker van de website www.mantelvoors.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mantel&Voors Notarissen en Mediators niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.

Karakter website en M&V Courant

Op alle van Mantel&Voors Notarissen en Mediators afkomstige offertes en op alle aan Mantel&Voors Notarissen en Mediators verstrekte opdrachten zijn uitsluitend de door Mantel&Voors Notarissen en Mediators gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden kunnen u op verzoek kosteloos worden toegezonden of klik op de button algemene voorwaarden voor een directe versie: Algemene Voorwaarden

Inhoud website en M&V Courant

Mantel&Voors Notarissen en Mediators streeft ernaar om de website en de M&V Courant voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud (van onderdelen) na verloop van tijd of op het moment dat de website danwel de M&V Courant geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Mantel&Voors Notarissen en Mediators geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website danwel de M&V Courant.

De informatie die door middel van de website www.mantelvoors.nl of de M&V Courant kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website danwel de ontvanger van de M&V Courant. Mantel&Voors Notarissen en Mediators aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie.

Het verdient dan ook aanbeveling om altijd contact op te nemen met ons kantoor voor een persoonlijk gesprek, zodat wij u de meest recente informatie kunnen geven die voor uw situatie relevant is.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele storingen waardoor de toegang tot de website danwel de M&V Courant beperkt wordt.

De website en de M&V Courant bevatten links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kunnen de website en de M&V Courant worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. Mantel&Voors Notarissen en Mediators is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die vanuit de website www.mantelvoors.nl of de M&V Courant kunnen worden bezocht.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators streeft ernaar deze website en de M&V Courant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van virussen of soortgelijk zaken die schade kunnen veroorzaken voor de werking van computerapparatuur of softwareprogrammatuur en dergelijke, maar kan er niet voor instaan dat de website www.mantelvoors.nl danwel de M&V Courant geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Mantel&Voors Notarissen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief videos