In Nederland zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Hoe zit het met de onderhoudsplicht voor stiefouders? Het is niet altijd zo dat het samenwonen gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderalimentatie.

Dit heeft te maken met de behoefte van de kinderen zoals deze is vastgesteld op het moment van de scheiding. Door het opnieuw gaan samenwonen wordt de draagkracht van degene die de kinderalimentatie betaalt hoger, omdat de nieuwe partner meebetaalt aan de woonlasten.

Alleen als er eerst onvoldoende draagkracht was om het volledige bedrag aan kinderalimentatie te betalen is er reden om de kinderalimentatie te herzien. Als de alimentatieplichtige al zijn volledige aandeel in de kosten van de kinderen betaalt, dan is er geen reden om de kinderalimentatie te herberekenen. In geval van een nieuw huwelijk, ontstaat de zogenaamde stiefouderverplichting. Hierdoor kan mogelijk de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen. Een stiefouder is gedurende zijn/haar huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van de kinderen die tot het gezin behoren.

Een ongehuwde partner van een ouder wordt dus niet als stiefouder aangemerkt. Zolang men samenwoont zullen er dus geen zorg- of onderhoudsverplichtingen voor de niet-ouder van de kinderen zijn. Dergelijke verplichtingen bestaan slechts voor zover de stiefkinderen binnen het huwelijk of partnerschap tot het gezin behoren. Hiermee wordt bedoeld dat de kinderen hoofdzakelijk bij de stiefouder of ouder van de kinderen in huis wonen. Er bestaat dus geen zorgplicht voor de stiefouder als de kinderen van zijn of haar partner bijvoorbeeld twee weekenden per maand bij hen zijn en de helft van de vakanties.

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijk leefsfeer, stel uw vragen dan aan de notaris, wij helpen u graag of verwijzen u door naar de juiste deskundige.