IK WIL EEN TESTAMENT MAKEN

‘Het kwam er maar niet van.’

We horen mensen vaak zeggen dat ze van plan waren om een testament te regelen, maar dat het er steeds niet van kwam om de stap te nemen. Als het dan eenmaal op papier staat, geeft het veel rust. Sommige zaken zijn te belangrijk om niet te regelen.

Nalatenschap en executeur

In het testament staat vastgelegd wat er na overlijden moet gebeuren met het nalatenschap. Er staan bepalingen in over wie moet erven of wie juist niet en onder welke voorwaarden. En wie mag bijvoorbeeld de nalatenschap moet afwikkelen. De persoon die deze bevoegdheid krijgt noemen we de executeur.

Het opstellen van een testament gebeurt in een akte die de notaris opstelt. U dient het testament in persoon en in aanwezigheid van de notaris te ondertekenen. Alleen voor de verdeling van roerende zaken, kunt u zelf een handgeschreven codicil maken. Via ons kantoor kunt u informatie opvragen over de exacte vereisten waaraan een codicil dient te voldoen.

Samenwoners

Woont u samen dan bent u niet automatisch elkaars erfgenaam. Hoe lang men ook samenwoont, als u uw partner tot erfgenaam wil aanwijzen, dan kan dat alleen door een testament te maken.

Gehuwden of geregistreerde partners

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u alles wilt nalaten aan uw partner en/of kinderen, dan zijn bepaalde zaken reeds in de wet geregeld. De wettelijke basisregeling is echter niet voor iedere situatie de meest gunstige regeling. Zo komt het vaak voor dat in geval van de wettelijke langstlevende regeling, er na het overlijden van de eerste van de partners, al direct erfbelasting betaald moet worden. Of dit in uw geval ook aan de orde is, berekent de notaris tijdens een eerste bespreking. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Ook geven wij advies over hoe u kunt voorkomen dat er meteen erfbelasting betaald moet worden.

Een aantal voorbeelden van veel voorkomende bepalingen in een testament:

  • Eigen kinderen erven

Dit noemen we een uitsluitingsclausule of een privéclausule. Het is een beschermingsclausule die men veelvuldig opneemt om de betreffende erfgenaam te beschermen indien de relatie van de ervende persoon zou worden ontbonden. Is er een uitsluitingsclausule opgenomen in het testament dan kan een ex-partner van de betreffende erfgenaam, geen aanspraak maken op het door deze ontvangen erfdeel. Zelfs indien de erfnaam in gemeenschap van goederen was getrouwd, blijft het erfdeel dan privévermogen van degene die de erfenis heeft ontvangen. Deze clausule kan ook als bescherming tegen schuldeisers van een partner dienen. We vertellen u er graag meer over.

  • Opeisbaarheid erfdeel

In een testament worden de momenten dat een kind het erfdeel mag opeisen uitgebreid omschreven. Bij overlijden van de langstlevende krijgen de kinderen de beschikking over het erfdeel. Ook kan erin worden opgenomen dat het erfdeel opeisbaar wordt wanneer de langstlevende met een nieuwe partner hertrouwt, in gemeenschap van goederen of als de langstlevende wordt opgenomen in een verpleeginrichting. Ook dit zijn zaken die in een bespreking op ons kantoor aan de orde komen.

  • Voogdij

U kunt in een testament bepalen wie, indien u er zelf niet meer bent, de zorg draagt voor uw kinderen tot de kinderen meerderjarig (18 jaar) zijn. Vaak wordt er naast de persoon die als eerste is aangewezen, nog een tweede reserve voogd in het testament benoemd.

  • Bewind

U kunt in uw testament een bewindvoerder aanwijzen. Indien er geen bewindvoerder is aangewezen, dan krijgt een kind op 18-jarige leeftijd, zelf de beschikking over het erfdeel. Veelal wordt in het testament door de ouders bepaald dat zij, bijvoorbeeld tot  24-jarige leeftijd, de toestemming nodig hebben van de bewindvoerder, indien zij de erfenisgelden willen besteden.

  • Executeur

De executeur is degene die bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. U kunt aan de executeur verschillende bevoegdheden toekennen. U bepaalt of de executeur alleen het beheer heeft of dat deze ook over de goederen van de nalatenschap mag beschikken (= verkopen). Ook voor wat betreft de aanwijzing van de executeur, zien we vaak dat er een reserve executeur in het testament wordt benoemd.

  • Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot

Indien men een ontbonden relatie heeft of men gescheiden is, wordt vaak in het testament bepaalt dat de ex-partner niet het vruchtgenot heeft van het erfdeel dat een kind van de andere ouder zal/heeft ontvangen. Ook wordt via een speciale clausule geregeld dat er via uw kind in geen geval vermogen van u, bij uw ex-partner terecht kan komen. Wij geven u hierover graag nadere uitleg.

Situaties waarin het verstandig is om een testament op te maken:

• Als u of uw partner uit het buitenland komt.
• Als u bezittingen in het buitenland heeft.
• Als (één van) u een eigen bedrijf heeft.
• Als uw relatie ontbonden is/u gescheiden bent.
• Als u kinderen uit een eerdere relatie hebt of als er binnen de familie problemen zijn.

Regel uw testament tijdig en zoals u dat wenst!

In uw testament bepaalt u zelf wie erfgenaam is en wie niet. U mag iedereen aanwijzen, dus ook een goede vriend, een vereniging of een goed doel. Ook kunt u in uw testament wettelijke erfgenamen onterven. Dit kunnen zelfs uw partner en (klein)kinderen zijn. In een uitsluitingsclausule kunt u laten opnemen dat uw erfgenamen de erfenis niet hoeven te delen met hun (ex-)partners. U kunt in uw testament ook een vruchtgebruik instellen. U geeft dan bijvoorbeeld uw partner het recht om gebruik te maken van uw woning of een bankrekening.

Wij geven u advies bij het maken van de juiste keuze. Heeft u eenmaal een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. Mocht u zich later bedenken, dan kunt u, zolang u wilsbekwaam bent, uw testament altijd aanpassen.

Klaar voor een testament of wenst u meer informatie? Neemt u contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Wij ontvangen u graag om ’n koppie.

Terug

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos