Vanuit de Tweede kamer zijn diverse vragen gesteld over het Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Uit de antwoorden van de staatsecretaris van Financiën maken we onder andere het volgende op.

Gespreid schenken wordt ingeperkt

Op 1 januari aanstaande zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning worden verlaagd van 106.671 naar 28.947. De mogelijkheid dat de schenker de schenkingen over 3 kalenderjaren spreidt komt te vervallen. Als in het jaar 2022 gebruik is gemaakt van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning maar de vrijstelling nog niet volledig is benut, kan de schenker uitsluitend nog in het jaar 2023 een bedrag schenken ter grootte van het niet-benutte deel van de vrijstelling. Voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingstermijn dus beperkt tot 2 jaar.

De bestedingstermijn blijft 3 jaar

Voor de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling geldt als vereiste dat de begiftigde het bedrag van de schenking uiterlijk in twee kalenderjaren volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, heeft besteed te behoeve van een eigen woning.

Hoe werkt deze bestedingstermijn bij gespreide schenkingen?

Voor de bestedingstermijn is bepalend voor welk kalenderjaar voor het eerst een beroep is gedaan op de vrijstelling eigen woning. Als in de aangifte schenkbelasting voor een schenking in 2022 een beroep is gedaan op de vrijstelling, geldt dat de schenking uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn besteed ten behoeve van de eigen woning.

We staan klaar voor het geven van advies. Kom tijdig voor het einde van het jaar.


Sandra Voors