In hun samenlevingsovereenkomst hadden de partners elkaar als begunstigden voor hun partnerpensioen aangewezen. Partner A heeft zich wel aan deze afspraak gehouden door partner B aan te melden bij zijn pensioenfonds, maar partner B heeft dat andersom niet gedaan. Het Hof spreekt uit, dat hier sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door B van de in de samenlevingsovereenkomst gemaakte afspraak. B is daarom schadeplichtig jegens A. Nadeel is dat de vermogenspositie van B slecht is. Van een kale kip …..

Voor wiens rekening is de schuld die is aangegaan voor de aankoop van het testament door B?

Op grond van de wet ben je als je samen iets leent ieder draagplichtig voor het deel dat jou aangaat. Extern jegens de geldverstrekker (vaak een bank) ben je dan over het algemeen hoofdelijk aansprakelijk.

Kort gezegd, als de een niet betaalt, kunnen de schuldeisers zich op de andere schuldenaar verhalen (voor het hele bedrag van de schuld). A en B zijn het niet eens over hun onderlinge draagplicht van de schuld die is aangegaan voor de aankoop van een restaurant door B. A zegt dat in hun onderlinge verhouding, de schuld alleen door B moet worden gedragen, omdat het haar restaurant is. Daar is het Hof het niet mee eens. A is samen met B de lening bij de bank aangegaan om te zorgen dat B het restaurant kon kopen en hij voldeed tijdens hun relatie ook de maandelijkse betalingsverplichtingen. Bovendien zegt het Hof dat de partners geen afspraken hebben gemaakt over hun interne draagplicht voor de geldlening. Dus zijn zij beiden draagplichtig voor deze schuld.

De les die we hieruit leren:

Kom van de roze wolk af als het gaat om het regelen en vastleggen van afspraken en denk toch ook na over de situatie als het helaas toch niet meer goed gaat in je relatie. De notaris helpt je hierbij.