Er is de laatste tijd veel discussie geweest op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze zou gewijzigd of ingeperkt moeten worden, omdat de regeling oneerlijk zou zijn en omdat misbruik gemaakt zou worden van de regeling. Ons kantoor krijgt hier dan ook regelmatig vragen over van ondernemers.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

Kort samengevat is de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) een verzameling van een aantal fiscale vrijstellingen en doorschuifregelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden bij de overdracht van ondernemingsvermogen aan een bedrijfsopvolger. Hierdoor is bij de overdracht van ondernemingsvermogen veel minder of geen schenkbelasting, erfbelasting en/of inkomstenbelasting verschuldigd. Het doel van deze regeling is het voortbestaan van de onderneming te waarborgen.

Aan de BOR zijn ook een aantal voorwaarden verbonden. Zo kan hiervan slechts gebruik worden gemaakt als de bedrijfsopvolger de onderneming na de verkrijging gedurende een bepaalde tijd zal voortzetten. Ook moet het gaan om ondernemingsvermogen, en niet om beleggingsvermogen.
De BOR wordt vooral bij de overdracht binnen familiebedrijven gebruikt. Binnen familiebedrijven heeft de discussie omtrent de aanpassing van de BOR dan ook veel onrust veroorzaakt.

Wat gaat er veranderen?

Inmiddels is het duidelijk dat de BOR zal blijven bestaan, maar wel aangepast zal worden. Deze aanpassing wordt stapsgewijs ingevoerd.
De eerste aanpassing is ingevoerd met ingang van 1 januari 2024. Vanaf deze datum valt vastgoed dat wordt verhuurd aan derden niet meer onder de BOR. Dit vastgoed wordt aangemerkt als beleggingsvermogen. De BOR is nog steeds van toepassing op vastgoed dat wordt gebruikt binnen de onderneming en ook op vastgoed dat wordt verhuurd binnen concern of aan een vennootschap waarin de schenker of erflater belang heeft van meer dan 5%.

Vanaf 1 januari 2025 volgen er nog een aantal wijzigingen.
Dit betreft de volgende punten:

  1. De hoogte van de vrijstelling wordt gewijzigd. Het bedrag van de vrijstelling wordt verhoogd van EUR 1,2 mln. naar EUR 1,5 mln. Voor wat betreft het resterende deel van de waarde van de onderneming is straks nog 75% vrijgesteld (in plaats van 83% nu).
  2. De dienstbetrekkingseis komt te vervallen. De bedrijfsopvolger hoeft straks dus niet meer op de loonlijst van de onderneming te staan. Voor deze eis komt een leeftijdseis in de plaats. Als er aandelen geschonken worden dan moet de bedrijfsopvolger vanaf 1 januari 2025 ten tijde van de schenking minstens 21 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de BOR.
  3. De toepassing van de BOR wordt beperkt bij zogenaamde gemengde bedrijfsmiddelen. Dit zijn bedrijfsmiddelen die tegelijk ook als beleggingsvermogen worden aangemerkt. Vanaf 1 januari 2025 kan de BOR alleen worden toegepast op bedrijfsmiddelen die uitsluitend binnen de onderneming gebruikt worden. Deze beperking geldt voor bedrijfsmiddelen met een waarde hoger dan EUR 100.000,- en die voor meer dan 10% als beleggingsvermogen worden aangemerkt.
  4. De BOR is vanaf 1 januari 2025 alleen nog van toepassing op ondernemingsvermogen. Nu is nog een doelmatigheidsmarge opgenomen van 5%, welke inhoudt dat de BOR ook kan worden toegepast op beleggingsvermogen van een vennootschap tot maximaal 5% van het ondernemingsvermogen. Deze doelmatigheidsmarge vervalt straks.

Naar verwachting zullen vanaf 1 januari 2026 nog verdere wijzigingen worden doorgevoerd. De inhoud van deze wijzigingen is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat deze worden uitgewerkt in het belastingplan 2025. Tegen het einde van dit jaar zal daarover dus meer duidelijk worden. De wijzigingen die vanaf 2026 zullen worden ingevoerd zullen betrekking hebben op het versoepelen van de bezits- en voortzettingseis.

Daarnaast zullen naar verwachting verdere maatregelen worden ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de BOR te voorkomen.
Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomstige wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling zullen wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte houden.

Hilde Ebskamp –  Mantel & Voors Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264