Algemene voorwaarden van Mantel&Voors notarissen en mediators

Artikel 1 – Maatschap

Mantel&Voors Notarissen is een maatschap die tot doel heeft de uitoefening van het notariaat. Onder Mantel&Voors Notarissen wordt mede begrepen de door haar uitgeoefende mediationpraktijk.
Op verzoek wordt een lijst toegezonden van alle maten en de mediators.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle met Mantel&Voors Notarissen gesloten overeenkomsten van opdracht tot dienstverlening.

2. Aanvaarding door of namens Mantel&Voors Notarissen van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Zorgplicht

Mantel&Voors Notarissen zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 4 – Verplichting opdrachtgever

De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer naar beste weten en kunnen die informatie die Mantel&Voors Notarissen nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 – Aanvaarding en uitvoering

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mantel&Voors Notarissen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, tenzij door de opdrachtgever en Mantel&Voors Notarissen anders is overeengekomen.
De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt voor de aanvaarding van alle opdrachten uitgesloten.

Artikel 6 – Inschakeling van derden

1.   Indien voor de uitvoering van een opdracht gebruik gemaakt moet worden van de diensten van een derde is Mantel&Voors Notarissen bevoegd deze in te schakelen.
MMantel&Voors Notarissen zal hierover zoveel mogelijk vooraf overleg over hebben met de opdrachtgever en zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van de derde in acht nemen.

2.   Indien Mantel&Voors Notarissen aantoont dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
Mantel&VoorsNotarissen is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

Artikel 7 – Degene die zich op de algemene voorwaarden kunnen beroepen

Niet alleen Mantel&Voors Notarissen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Mantel&Voors Notarissen hebben verlaten.

Artikel 8 – Geen rechten voor derden

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 9 – Weigering opdracht

Mantel&Voors Notarissen is, met inachtneming van de op haar van toepassing zijnde beroepsvoorwaarden, gerechtigd een opdracht te weigeren.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1.   Iedere aansprakelijkheid van Mantel&Voors Notarissen is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

2.   De in lid 1 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 11 – Beroeps- en gedragsregels

De opdrachtgever aanvaardt dat Mantel&Voors Notarissen bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op Mantel&Voors Notarissen van toepassing zijnde Verordening Beroeps- en gedragsregels en verklaart de daaruit voor Mantel&Voors Notarissen voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 12 – WID/MOT

1.   Mantel&Voors Notarissen is op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) gehouden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

2.   Mantel&Voors Notarissen is op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) eerst bevoegd met de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven identificatieprocedure.

3.   Mantel&Voors Notarissen zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mantel&Voors Notarissen.

4.   Mantel&Voors Notarissen zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Mantel&Voors Notarissen de identificatieprocedure als bedoeld in de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mantel&Voors Notarissen.

Artikel 13 – Totstandkomen opdracht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mantel&Voors Notarissen wordt gevormd door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden en komt tot stand op het moment van ondertekenen van de opdrachtbevestiging danwel doordat er een afspraak voor de ondertekening van stukken/akten door de opdrachtgever en Mantel&Voors Notarissen wordt gemaakt. Indien er geen opdrachtbevestiging of afspraak voor de ondertekening van stukken/akten wordt verstrekt, komt de overeenkomst tot stand doordat er een aanvang is genomen met de uitvoering van de opdracht of indien op andere wijze blijkt dat Mantel&Voors Notarissen de opdracht heeft aanvaard.

Artikel 14 – Kosten uitvoering opdracht

1.   De kosten voor de uitvoering van een opdracht door Mantel&Voors Notarissen bestaan uit het honorarium, de verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten. Deze bedragen zullen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

2.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door het Mantel&Voors Notarissen zullen worden vastgesteld.

3.   Mantel&Voors Notarissen heeft het recht om de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijziging geldt ook zonder voorafgaande mededeling.

4.   Mantel&Voors Notarissen is bevoegd vóór of tijdens de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever één of meer verrekenbare verschotten te verlangen. Bij gebreke aan betaling van de verrekenbare verschotten is Mantel&Voors Notarissen bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

5.   Mantel&Voors Notarissen is gerechtigd het honorarium, verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken.

Artikel 15 – Betaling declaratie

1.   Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen wordt het honorarium, de verschotten en de vergoeding voor de vaste kantoorkosten bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden.

2.   Met betrekking tot overige werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen de daarop gestelde factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.

3.   Indien ook na aanmaning voldoening van de declaratie uitblijft, zijn er kosten voor de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage van minimaal vijftien procent van het bedrag van de declaratie.

Artikel 16 – Rentevergoeding

Over gelden die aan Mantel&Voors Notarissen zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarvoor door Mantel&Voors Notarissen rente wordt ontvangen, aan degene ten behoeve van wie de gelden worden bewaard een door Mantel&Voors Notarissen vast te stellen marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie.
Indien de gelden korter dan acht dagen onder het beheer van Mantel&Voors Notarissen vallen, wordt er geen rente vergoed.

Artikel 17 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (het honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan Mantel&Voors Notarissen verschuldigd zijn.

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 18 – Aanvullende opdrachten

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 19 – Archivering

Mantel&Voors Notarissen is gerechtigd om tien jaar nadat een zaak is afgesloten de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd de wettelijke bewaarplicht van Mantel&Voors Notarissen van haar protocol.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Mantel&Voors Notarissen en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Artikel 21 – Akkoord verklaring

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos